OZV obce Nesvačilka č.2/2005

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka
č. 2  / 2005
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob v obci Nesvačilka
 
 
     Zastupitelstvo obce Nesvačilka se na svém zasedání dne 6.6.2005 usneslo vydat v souladu s § 29 odst.1,písm.o),zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,v úplném znění č. 67/2001Sb.(dále jen ,,zákon o PO“), v návaznosti na § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a vyhl. MV č. 246/2001 ( vyhl.o požární prevenci) a podle § 10 písm.a) a § 84 odst.2,písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
 
čl. 1
  Účel
     Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto akcí.
 
čl. 2
Vymezení druhu akcí
 
     Za akci s větším počtem osob lze považovat takovou, při které se sejde  200 a více osob a dle zvážení obce.
 
čl.3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti
 
            3.1  Každý kdo pořádá některou z výše uvedených akcí je povinen tuto ohlásit na  obecní úřad ve lhůtě 15 dnů před konáním akce.
            3.2 Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13 zákona o PO ,,Preventivní požární hlídku“ (dále jen PPH).
-         počet členů v PPH je závislý od druhu akce a dle zvážení obce.
 
            3.4 Obecní úřad má právo kontroly zabezpečení těchto úkolů.
            3.4 Úkolem preventivní požární hlídky je:
-         dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně
-         v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob(v rámci možnosti zabránit panice,uvolnit všechny únikové východy),
-         přivolat jednotku PO,
-         zúčastnit se likvidace požáru
                 
3.5   Za tímto účelem provede před zahájením akce:                                                                               
                 -     seznámení s charakterem akce,
                 -     seznámení se s charakterem objektu v němž bude akce probíhat,
                 -     provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu,
                 -     prověří použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah,
                 -     přístupnost únikových východů a volnost únikových cest,
                 -     prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
                 -     zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu.
 
3.6  3.6              po jejím skončení se PPH zaměřuje především na:
3.7  t,
3.8  tu,é východy),
3.9  ona o Po,,Preventivní požární hlídku"Během akce a po jejím skončení se PPH zaměřuje především na:
-         provádění požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti,(kouření na vyhrazených místech, používání topidel při stánkovém prodeji,atd.),
-         sleduje stav a dostupnost prostředků a zařízení PO
-         po skončení akce provede prohlídku všech míst objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru,
-         preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední.
 
čl.4
 Preventivní požární hlídka
 
-         v průběhu akce musí být každý člen PPH viditelně označen,
-         pokud PPH vykonává člen sdružení občanů působících na úseku PO, doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji,
-         členové PPH se během akce chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje,
-         členové PPH se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájením akce, poučení provede odborně způsobilá osoba nebo technik PO,
-         u členů PPH,kteří jsou opakovaně určeni pro výkon v této hlídce, provede se odborná příprava 1x ročně.
 
čl.5
Závěrečná ustanovení
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  1. 7.2005