OZV obce Nesvačilka 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka č.2/2010
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka č. 3/2003, o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Nesvačilka se na svém zasedání dne 22.11. 2010 usneslo vydat
na základě § 1 písm. a),  § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl.1

            Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka č.3/2003, o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.    Poplatek ze psa činí ročně:

a) za každého psa….………………………..100 Kč / rok
b)    se  zrušuje bez náhrad 

Čl.2
Závěrečná ustanovení 

1.    Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011

2.    Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.

 
………………………..                                                                    ……………………………

Milan Vrba                                                                                      Pavel Lízal

starosta                                                                                            místostarosta

Vyvěšeno dne:  

Sňato dne: 

§ 2 odst. 2, odst. 3, odst. 4, § 11 a § 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.